ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Főnix Masszázs Stúdió (a továbbiakban: Adatkezelő) az alábbiakban tájékoztatja Vendégeit (a továbbiakban: Felhasználó) az általa nyilvántartott személyes adatok köréről, azok kezelésének szabályairól, valamint az érintetti jogokról, jogorvoslati lehetőségekről.

Azok a kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kerültek értelmezésre.

Tartalomjegyzék:

 1. Adatkezelő adatai
 2. A megadott személyes adatok adatkezelésének célja, jogalapja, a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama
 3. Az érintett jogai
 4. Jogorvoslat
 5. A személyes adatokat megismerő személyek köre
 6. Adatbiztonsági intézkedések
 7. Adatvédelmi incidens
 8. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

 

 1. Adatkezelő adatai:
 • Adatkezelő neve: Főnix Masszázs Stúdió
 • Adatkezelő elérhetőségei:

levelezési címe:

1133 Budapest, Árboc u. 6. II. emelet

Árpád Center Irodaház

telefonszáma: +36 70 556 7620

email elérhetősége: fonixmessage@gmail.com

 

Tájékoztatjuk arról, hogy Adatkezelő a GDPR szabályai értelmében nem köteles adatvédelmi tisztviselőt alkalmazni, ezért bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdését, kérését, illetve panaszát kérjük, a fentebb megjelölt elérhetőségen keresztül juttassa el hozzánk.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy Adatkezelő működési területén, azaz az Árpád Center Irodaházban 24 órás portaszolgálat, valamint kamerás megfigyelési rendszer működik. A Főnix Masszázs Stúdió nem adatkezelője sem a portaszolgálaton felvett személyes adatok körének, sem a kamerás megfigyelésnek, így Vendégeink az ezzel kapcsolatos panaszukat az Árpád Center Irodaház üzemeltetője részére tudják bejelenteni. A masszázs szobákban kamerafelvétel nem történik.

 

 1. A megadott személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama:

 

 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre Az adatkezelés időtartama
a szolgáltatás igénybevétele céljából kezelt adatok a szolgáltatási szerződés teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)

–       név

–       születési év

–       lakcím

–       telefonszám

–       email cím

–       a szolgáltatást igénybe vevő megjegyzése

az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítését és/vagy megszűnését követő legfeljebb 5 évig tart.
számlázás céljából kezelt adatok az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pontja

–       név

–       számlázási cím

–       telefonszám

–       szolgáltatás megnevezése

–       szolgáltatás díja

–       számlakiállítás időpontja

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt

8 évig.

kapcsolattartás (pl.: időpont egyeztetés, segítség kérés, árajánlat kérés) céljából kezelt adatok az Ön kifejezett hozzájárulása

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

–       név

–       telefonszám

–       email cím

az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelés céljának megszűnéséig
a szolgáltatás nyújtás céljából kezelt adatok adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja –       egészségi állapotra vonatkozó adatok az adatkezelés céljának megszűnése

 

 1. Az érintett jogai:

 

Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az Önről kezelt személyes adatok vonatkozásában:

 • tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy a jelen tájékoztatóban foglalt célok szerint személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az Önről kezelt adatok köréről, kérelmezheti a személyes adatokhoz történő hozzáférést;
 • jogosult a személyes adatok helyesbítését illetve törlését, valamint kezelésének korlátozását kérelmezni;
 • jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon azon címzettekről, akikkel az adatkezelő a személyes adatokat közölte;
 • tiltakozhat az Önről kezelt személyes adatok kezelése ellen;
 • Önt megilleti továbbá az adatainak hordozhatósághoz való joga;
 • megilleti azon jog, hogy a hozzájárulását részben vagy egészben bármikor visszavonja.

 

Az adathordozhatósághoz való jog azt jelenti, hogy Ön, mint érintett jogosult az ön által az Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátott adatait megkapni géppel olvasható formátumban, jogosult azt más adatkezelőhöz továbbítani, de kérheti is az adatok továbbítását a másik adatkezelőhöz, ha ez technikailag megvalósítható. Az adathordozhatósághoz való jog akkor gyakorolható, ha automatizált módon történik az adatkezelés, és az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulása vagy a szerződéses jogalap alapján kezeli.

Az önkéntes hozzájárulás visszavonása esetén fizikailag is töröljük az Önről tárolt adatokat. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulása visszavonása nem érinti a visszavonás előtti, az Ön hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonása olyan adatokra nem vonatkozik, melyet jogszabályi kötelezettségünk megőrizni.

Adatkezelő a kérelem beérkezését követő legfeljebb 30 napon belül írásban tájékoztatja Önt, mint az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, amennyiben nem szükséges e határidő meghosszabbítása.

 

Ezen jogosultságokat Ön, mint az adatkezelés érintettje, a hatályos magyar (így különösen az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011. évi CXII. törvény), valamint az európai uniós jogszabályokban foglaltak (így különösen az Európai parlament és tanács (EU) 2016/679. sz., a  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet /általános adatvédelmi rendelet/ ) alapján gyakorolhatja.

 

 1. Jogorvoslat

 

 1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben véleménye szerint az Adatkezelő a tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 

1530 Budapest, Pf.: 5.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Tel.: 06 1/391-1400

Fax: 06 1/391-1410

Email: ugyfelszolgálat@naih.hu

 

 1. Az adatkezelővel szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

 

A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.

 

Kérjük, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával, a minél gyorsabb vitarendezés érdekében, keresse meg társaságunkat e-mailen vagy postai úton keresztül.

 1. A személyes adatokat megismerő személyek köre

 

A személyes adatokat azon személyek kezelik, akik a weboldalon megjelölt szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos feladatokat látják el.

 

A Főnix Masszázs Stúdiót az általa kezelt személyes adatok közlése, az azokba való betekintés, valamint továbbításuk céljából – jogszabály felhatalmazása alapján – megkeresheti hatóság (különösen szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) vagy más adatkezelő. Amennyiben a megkereső szerv a kérelmében pontosan megjelöli a kért adatok körét, a kérelem célját és jogalapját és a megkeresés teljesítése jogszabályba nem ütközik, a megkeresés céljának megvalósításához feltétlenül szükséges személyes adatok rendelkezésre bocsátásra kerülnek.

 

 

 1. Adatvédelem

 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Technikai intézkedések keretében titkosított jelszavakat és vírusírtó szoftvereket alkalmaz. Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegye, ugyanakkor az emailben történő adattovábbításért nem tud teljes felelősséget vállalni, mivel az interneten keresztül történő adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak, azonban a beérkezett adatok tekintetében adatkezelő szigorú előírásokat tart be azok védelme céljából.

 

 1. Adatvédelmi incidens

 

Adatkezelő a GDPR szabályainak megfelelően bejelenti a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, továbbá nyilvántartást vezet az adatvédelmi incidensekről. Az adatvédelmi incidensről az érintett felhasználókat is tájékoztatja.

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására, melyről az érintettek a weboldalunkon tájékozódhatnak. A tájékoztató mindenkor hatályos változatát az internetes honlapunkon tesszük közzé.

 

Budapest, 2018. május 25.